Algemene voorwaarden

 1. NUCLEUS NV is een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in de Noorderlaan 133/8, B-2030 Antwerpen en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW-BE 0472.322.989.
 2. Ieder protest tegen deze factuur dient NUCLEUS NV te bereiken binnen de zeven (7) werkdagen na de verzending van deze factuur en per aangetekend schrijven. Bij ontstentenis daarvan zal deze factuur in haar geheel als aanvaard beschouwd worden.Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of uit te stellen.
 3. De facturen zijn contant betaalbaar op hun vervaldag. Onze facturen zijn te betalen binnen dertig (30) kalenderdagen na facturatiedatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest ten belopen van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (2016: 8,5%) op jaarbasis worden aangerekend. Zodra wij de eerste ingebrekestelling hebben verstuurd, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 15% van het factuurbedrag met een absoluut minimum van 125 EURO. Dit doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling, zoals kosten voor juridische bijstand.
 4. Al onze prijzen zijn nettoprijzen in EURO, exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper. Prijzen welke door NUCLEUS NV in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven kennen slechts een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, na datum uitschrijven offerte.
 5. Opzeg van de verbintenissen in voorkomend geval vernoemd, kan enkel aangetekend gebeuren uiterlijk één maand voor het verstrijken van de vermelde periode. Zonder opzeg wordt de overeenkomst voor een jaar stilzwijgend verlengd tegen de dan geldende tarieven.
 6. NUCLEUS NV is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buiten contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de koper/opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij NUCLEUS NV de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan hetgeen die bepaald is in de betrokken SLA’s. NUCLEUS NV is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. NUCLEUS NV is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.In geval van overmacht is NUCLEUS NV gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht is iedere situatie waarbij een vreemde oorzaak, overmacht of toeval, een partij verhindert zijn verbintenis na te komen. Dit wil zeggen dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan vijfenveertig (45) kalenderdagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Reeds geleverde prestaties worden in verhouding aangerekend aan de koper/opdrachtgever.De koper/opdrachtgever erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door NUCLEUS NV voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door NUCLEUS NV wordt ontwikkeld, maar die in het kader van de overeenkomst aan de koper wordt verkocht, zullen door de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk worden nageleefd. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan helemaal niet tot een aansprakelijkheid van NUCLEUS NV leiden.De klant dient de apparatuur die is ondergebracht in onze datacenters tegen alle risico’s te verzekeren. Deze verzekeringspolis moet voorzien zijn van een bepaling waarin afstand wordt gedaan van aanspraken ten aanzien van NUCLEUS NV en diens klanten voor schade aan hun apparatuur van de klant met betrekking tot de verzekerde risico’s.Alle ingrepen met betrekking tot de apparatuur van de klant zijn voor de verantwoordelijkheid en op risico van de klant. De klant blijft aansprakelijk voor de adequate back-up van de gegevens die hij op onze servers plaatst, behoudens in geval overeengekomen is dat dit de verantwoordelijkheid is van NUCLEUS NV. NUCLEUS NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade voor dataverlies en verbindt zich enkel en alleen tot het gratis terugplaatsen van de gegevens van het back-up-medium naar haar dataservers, indien de integriteit van de data aangetast werd door een voorval waarvoor zij uitdrukkelijk garantie had verleend.
 7. Onze creaties verdienen bescherming. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komen toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde NUCLEUS NV en eventuele derde partijen. Deze creaties worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankenrecht, tekeningen – en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten.Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie op eender welke wijze van deze elektronische media of van een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle juridische middelen worden bestreden. Iedere gebruiker die inhoud toevoegt op onze servers, is verantwoordelijk voor de intellectuele eigendomsrechten die hier op rusten. De gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de gebruiker een schending begaat op het vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan NUCLEUS NV. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.
 8. Leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk noch aanvraag tot vergoeding als gevolg hebben.
 9. De verzending van goederen gebeurt steeds op risico en kosten van de koper.
 10. NUCLEUS NV wenst te wijzen op haar eigendomsvoorbehoud. Indien het voorwerp van deze overeenkomst een overdracht van enige eigendom uitmaakt, zoals elektronische media, goederen en diensten, blijven deze de exclusieve eigendom van NUCLEUS NV tot op het moment van ontvangst de gehele betaling door de klant.
 11. De registratie van domeinnamen met de ccTLD.be geschiedt volgens de reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De koper/opdrachtgever aanvaardt de algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie en verklaart er door NUCLEUS NV te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website www.dns.be. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.nic.nl. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.EU aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels uiteengezet op www.eurid.eu.De registratie van domeinnamen met de TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/… geschiedt volgens het reglement zoals weergegeven op de eigen website van NUCLEUS NV. De koper/opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden. NUCLEUS NV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen, het opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zou uitmaken op de rechten van derden, enzovoort. De koper/opdrachtgever zal NUCLEUS NV telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van de registratie van de bewuste domeinnaam.
 12. De koper/opdrachtgever die beroep doet op de hosting door NUCLEUS NV mag op geen enkele wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van wettelijke inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van NUCLEUS NV. De activiteiten van de koper/opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven.In principe staat het de koper/opdrachtgever vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het i s absoluut niet toegestaan om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:- Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die NUCLEUS NV of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingdiensten van NUCLEUS NV – Gebruik met het oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke – Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld (kinder)pornografisch materiaal. – Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid. – Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden. – Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.De koper/opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de koper/opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen op www.nucleus.be betreffende hosting. De uitvoering van de hostingdiensten betekent de opslag van verscheidene soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele ruimte. Wij verkrijgen een uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming om de beschermde inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, meedelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de praktische uitvoering van de hostingdiensten. De opdrachtgever is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik dat gemaakt wordt van zijn virtuele opslagruimte. Hierbij moet hij ook zorg dragen voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met eventueel toegekende login-gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever moet NUCLEUS NV inlichten in geval van (vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter.
 13. Op alle overeenkomsten gesloten met NUCLEUS NV is het Belgisch recht van toepassing. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. NUCLEUS NV heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met NUCLEUS NV zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken waar NUCLEUS NV haar hoofdzetel heeft. Geschillen dienen zo veel mogelijk opgelost te worden bij minnelijk akkoord.

Privacy

NUCLEUS NV verzamelt en verwerkt, voor administratieve en commerciële doeleinden, persoonsgegevens in de uitvoering van haar opdracht uit deze overeenkomst. NUCLEUS NV wordt beschouwd als verantwoordelijke verwerker indien NUCLEUS NV het doel en de middelen van de verwerkingshandeling bepaalt. Dergelijke verwerkingshandelingen gebeuren uitsluitend in overeenstemming met de geldende Privacy wetgeving en op basis van de Privacy Statement zoals voorzien op onze website.

Leverings- en retourregels

De bestelling van shared hosting producten wordt pas geactiveerd na ontvangst van de betaling (onmiddellijk na online betaling of binnen de 3 werkdagen na overschrijving). Aangezien de diensten onmiddellijk actief worden na ontvangst betaling, is er geen recht op retour van de dienst noch terugbetaling van de gestorte sommen.