Om een verbinding met een Access database te maken gebruikt u de volgende code:

<%
  strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
          Data Source=
          D:/webserver/localuser/username/mdb/mdbmydb.mdb;"
  Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
%>

Hierna kunt u rst gebruiken om gegevens op te halen als volgt:

<%
  strQuery = "SELECT * FROM Tabel"
  rst.Open strQuery, strProvider
%>

Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld op volgende manier worden weergegeven:

<%
   If rst.EOF Then
     Response.Write "Geen gegevens in de database."
   Else
     While not rst.EOF
        For i = 1 To rst.Fields.Count - 1
          Response.Write rst(i)
        Next
        rst.MoveNext
     Wend
   End If
%>
Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons